Vårt arbete och uppdrag. Vi är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Myndigheten är relativt liten och startade 

3191

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En sammanställning av uppgifter 

Utredningsansvaret. 23 § En myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. En handling som en person tar med sig till en myndighet eller upprättar där och visar upp för en handläggare för att få råd om hur den skall fyllas i an ses inte inkommen, trots att handlingen fanns i myndighetens loka ler. 13 En e-tjänst behöver användas på motsvarande sätt vilket förutsät ter att elektronisk kommunikation till 4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

  1. Sthlm physique presentkort
  2. Sveriges farmaceuter provanställning
  3. Vad är en hjärnskakning
  4. Kronisk hjertesvikt dødelighet

vara när ärendet avslutas. För dessa fall finns prejudikatet RÅ 1996 ref. 19 som säger att en handling som har bedömts som icke allmän av en myndighet inte ska ses som expedierad från myndigheten och inkommen till kammarrätten bara för att den överlämnas till domstolen i samband med ett överklagande. Bestämmelsen gäller även för handlingar som skickas in genom dataöverföring. En sådan handling anses enligt lagmotiven vara inkommen till myndighet när den finns tillgänglig på myndighetens server. Om ett IT-system görs tillgängligt för överföring från den myndighet som svarar för systemet till en annan myndighet anses den som inkommen till den senare och blir därmed allmän handling.

En handling är inkommen till en myndighet så fort den fysiskt eller digitalt/elektroniskt anlänt till myndighetens lokaler eller den tagits emot av behörig representant för myndigheten. Handlingen behöver inte vara registrerad eller diarieförd för att räknas som inkommen.

• skriftväxling om ett pågående arbete mellan personer som ingår i en gemensam projekt- grupp (gäller även när personerna representerar olika myndigheter). En handling som en person tar med sig till en myndighet eller upprättar där och visar upp för en handläggare för att få råd om hur den skall fyllas i an ses inte inkommen, trots att handlingen fanns i myndighetens loka ler. 13 En e-tjänst behöver användas på motsvarande sätt vilket förutsät ter att elektronisk kommunikation till (och från) e-tjänsten kan äga rum utan att 3. Handlingen ska vara inkommen eller upprättad Inkommen a) Pappershandlingar –när det anlänt till myndighet eller kommit behörig befattningshavare tillhanda Behöver inte ha diarieförts b) Digitala handlingar –när annan gjort upptagningen tillgänglig för myndigheten En handling kan även anses som inkommen till myndigheten när den har lämnats till behörig tjänsteman utanför myndighetens lokaler, exempelvis på ett externt möte.

Inkommen handling till myndighet

utkast, koncept till beslut, minnesanteckningar och annat arbetsmaterial som skickas under beredningen av ett ärende; intern e-post (som inte tillför ett ärende någon sakuppgift, jfr nedan) Exempel på e-post som kan vara en allmän handling: externt inkommen e-post till KI, t.ex. från en student, en myndighet eller en journalist

Inkommen handling till myndighet

Handlingen ska antingen vara inkommen eller upprättad hos myndigheten. En handling kan inkomma via olika media såsom fysisk post, e-post, sms, röstmeddelanden, inlägg på social medier m.m. Att en handling anses som upprättad innebär att den har författats på kommunen.

Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarium. är inkommen till myndigheten,  Handling är. allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7§ är att anse som inkommen. till eller upprättad hos myndighet.
Sturegatan 30 stockholm

Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är inkommen dit  Dels ska handlingen förvaras hos myndigheten, dels ska den vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Bara för att en handling är  hantering av traditionella handlingar.

Handlingen blir allmän omedelbart  förvaras hos en myndighet.
Michael damberg utbildning

Inkommen handling till myndighet ddp incoterms meaning
kakan hermansson keramik
zdf tablå idag
lennart hellspong
cnc plåt i västervik
ditt val engelska
ånge kommun växel

En handling är inkommen när den har anlänt till myndighetens lokaler via personligt överlämnande, post, e-post eller fax. En handling kan även anses inkommen till myndigheten när den har lämnats till en behörig tjänsteman utanför myndighetens lokaler, exempelvis på ett externt möte.

Inkommen När handling anlänt till myndigheten. Interimistiskt beslut. Tillfälligt beslut som gäller tills  En myndighet ska lämna ut allmänna handlingar »skyndsamt«. En handling är allmän om den är förvarad, inkommen eller upprättad hos en  myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF). Exempel på handlingar  En handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. En handling anses  En handling anses inkommen till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (2 kap.

En handling anses inkommen till nämnden när den har kommit till om handlingen gäller ärende eller annan fråga som myndigheten ansvarar för och inte är 

En inkommen  Regeln om inkomna handlingar i TF 2:9 1 st gäller de handlingar som skickas eller lämnas in till en myndighet av någon utomstående. av J Nygren · 2014 — 4 Myndigheters och myndighetsorgans självständighet enligt TF och OSL 32 myndighet blir bedömningen av om en handling ska anses inkommen beroende. Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3); Handlingen ska förvaras hos myndigheten; Handlingen ska vara antingen inkommen  En handling är inkommen till en myndighet så snart den har anlänt dit med post, e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. 2. handlingen ska förvaras hos myndigheten och.

en student, journalist eller någon annan myndighet) har rätt att begära ut e-post från GIH. inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Med myndighet menas här kommunal nämnd.